Grintuss

שיעול הוא אחת הסיבות הנפוצות ביותר לפנייה לטיפול רפואי, אך למרות המטרד שעלול להיגרם, הוא מייצג מנגנון הגנה עיקרי להגנת דרכי האוויר ויש לו חשיבות רבה בפעילותה התקינה של מערכת הנשימה.

להשגת הקלה על השיעול בלי להסיר לחלוטין את מנגנון ההגנה, עדיפה פעולה על הרירית עצמה תוך הגנה עליה ועל תפקודה התקין.

מסיבה זו Aboca פתחה את Grintuss, מוצר המקל על השיעול בלי לדכאו לחלוטין, מגן על הרירית, מרגיע גירויים ומעודד סילוק ליחה.

Aboca.לקרוא בעיון את האזהרות ואת הוראות השימוש

Aboca Grintuss