Grintuss

מנקודת מבט פיזיולוגית השיעול הוא פעולה הכרחית המוציאה אויר מהריאות בחוזקה והיא יכולה להתבצע או כרפלקס או בצורה מכוונת.

באמצעות שיעול אנו משיגים הוצאת אוויר מהריאות במטרה לשחרר את דרכי הנשימה מהימצאותם האפשרית של:

ליחה, גורמים פתוגנים וחומרים נשאפים מגרים או מזיקים.זהו מנגנון פעולה יסודי להגנת דרכי האוויר ובשביל פעולתה התקינה של מערכת הנשימה.

Aboca Grintuss